نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

احساس امنیت احساس آزادی نسبی از خطرات و تهدیدات است که به فرد آرامش جسمی و روحی می بخشد و نقش حیاتی در تامین بهداشت روانی و اجتماعی دارد. در مقابل، احساس ناامنی، خطرات و تهدیدهایی هستند که افراد جامعه را دچار اضطراب و نگرانی می کنند. این جستار قصد دارد نسبت احساس امنیت –احساس ناامنی با بهداشت روانی-بیماری روانی را در قرآن کریم بررسی نماید. سوال تحقیق این است که عناصر بنیادین امنیت ساز-امنیت سوز و تامین کننده بهداشت روانی و تهدید کننده آن در قرآن کدامند؟ فرض مقاله این است که ذکر الله یک قاعده عمومی در عقاید، اخلاق و رفتار، تامین کننده احساس امنیت روانی و بهداشت روانی فردی و اجتماعی و احساس فقر، زوال پذیری و اعراض غن ذکر الله یک قاعده عمومی در عقاید، اخلاق و رفتار، تامین کننده احساس امنیت روانی و بهداشت روانی فردی و اجتماعی و احساس فقر، زوال پذیری و اعراض غن ذکرالله یک قاعده کلی در عقیده، اخلاق و رفتار، تامین کننده احساس امنیت روانی و بهداشت روانی فردی و اجتماعی و احساس فقر، زوال پذیری و اعراض عن ذکر الله یک قاعده عمومی در عقاید، اخلاق و رفتار، تامین کننده احساس امنیت روانی و بهداشت روانی فردی و اجتماعی و احساس فقر، زوال پذیری و اعراض عن ذکر الله یک قاعده کلی در عقیده، اخلاق و رفتار، زمینه ساز خطرات و تهدیدات روانی هستند. روش تحقیق مقاله حاضر، اسنادی و حوزه مطالعات آن، قرآن، تفاسیر و برخی کتب روانشناسی است. یافته تحقیق این است که از نظر قرآن کسانی که در یاد خدا و خودآگاه باشند از امنیت، آرامش و سلامتی روانی برخوردارند و کسانی که از یاد خدا غفلت یا اعراض کنند دچار ناامنی روانی هستند. اعراض در قرآن به دو معنی آمده است: در یکی مصداق ذکر الهی است آنجا که فرد از وابستگی های دنیوی اعراض کرده و از غیر خدا به خدا روی آورد. در معنی دیگر به معنی روی گردانی از خدا و روی آوردن به دنیا است. انسان با دو سبک مساله محور و اجتناب محور می تواند به عوامل امنیت، آرامش و سلامتی روانی نایل گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feeling of Security and Mental Health in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • yousef fathi

چکیده [English]

As relative freedom from dangers and threats, feeling of security imbues the individual with physical and mental peace and plays a vital role in safeguarding the mental and social health of the society. On the contrary, feeling of insecurity, in the form of dangers and threats, agitates the individual and, thus, the society. This article is an attempt to investigate the relationship between feeling of security and mental health and vice versa in the Holy Quran. It addresses the questions: Which factors generate feeling of security and, consequently, mental health? Which factors threaten them? The following hypotheses were developed accordingly: Remembrance of Allah in one s beliefs and behavior generates feeling of security and mental health while feeling of weakness, poverty and avoidance of Allah s remembrance all threaten them. This is a documentary research based on the Holy Quran, Qura nic exegeses and some books on psychology. The results indicate that those remembering Allah enjoy mental security, peace and health while those who fail to remember Him suffer from mental insecurity. Avoidance has two meanings in the Quran: Avoidance of the world and avoidance of Allah . Mankind would attain mental security, peace and health through avoidance of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Mental Health
  • remembrance of A llah
  • avoidance of remembrance of Allah
  • feeling of loneliness