نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور گرگان

2 هیئت علمی دانشگاه گرگان

چکیده

نگاهی اجمالی به قرآن‌کریم مبّین آن است که سراسر آیات قرآن سرشار از نوآوری و ابداع نکات هدایت‌بخش است. بنابراین، بر هر انسان مسلمان فرض است که با تأسّی به قرآن، درس‌های خلاّقیّت و نوآوری‌های تربیتی آن را فراگیرد و آنها را برای شکوفایی امّت واحد اسلام به کار بندد. هدف اصلی این مقالة پژوهشی، تبیین و نشان دادن مصادیق نوآوری‌های تربیتی در قرآن در سه محور مقایسه، تمثیل و شیوة جلب توجّه است و هدف متفرّع از آن نیز بهره‌گیری از نوآوری‌های تربیتی قرآن در تربیت انسان متخلّق به اخلاق الهی می‌باشد. روش پژوهش، کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از نتایج و دستاوردهای پژوهشیِ تحقیقاتِ صورت‌گرفته در این موضوع است. مراجعه به قرآن، تدبّر و عمیق شدن در مضامین آن درسهای عظیم نوآوری را متذکّر می‌شود. با توجّه به اینکه مصادیق نوآوری‌های تربیتی در قرآن متعدّد می‌باشد، سه موضوع مقایسه، تمثیل و شیوة جلب توجّه به منظور شباهت و مقایسة آنها با یکدیگر انتخاب گردید که جوامع اسلامی برای بهره‌مندی از زندگانی مطلوب انسانی، ناگزیر از بهره‌گیری از مصادیق این نوآوری‌های تربیتی در قرآن‌کریم هستند. سه نتیجة اصلی مستخرج از مقاله عبارت هستند از: 
الف) سراسر قرآن کریم سرشار از نوآوری­های تربیتی در باب تربیت و هدایت است. ب) مصادیق عینی انسان­های رشدیافته، بر اساس نوآوری­های تربیتی موجود در قرآن کریم است. ج) بهره­گیری از نوآوری­های تربیتی قرآن، انسان­هایی کامل و جامع را به عنوان اُسوه و الگو به جامعة بشریّت معرّفی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Innovations in the Holy Qur’an A Study of Analogy, Allegory, and Addressing

نویسندگان [English]

  • ghasemali kaboli 1
  • mohammad hoseyn mardani nokandeh 2

چکیده [English]

A brief look at the Holy Qur’an demonstrates that each single verse brims with illuminative and innovative lessons; therefore, Muslims must tap this valuable educational source to facilitate the growth of the Islamic nation. This research aims to locate educational innovations in the Holy Qur’an in three forms of analogy, allegory, and addressing. It also aims to exploit the findings to train humans displaying Islamic behavior. Conducting a library research, the researchers came to the following conclusions: 1- The Holy Qur’an brims with innovations in education and teaching. 2- Exemplary humans trained on the basis of these innovations are given in the Holy Qur’an. 3- Tapping these innovations helps to introduce exemplary humans to other societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • The Holy Qur’an
  • analogy
  • Allegory
  • addressing
  • Education