نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پرسش از منشاء قرآن همواره از سوی مخالفان و موافقان دین اسلام مطرح بوده است. از قرن نوزدهم، این پرسش محور مطالعات بسیاری از مستشرقان قرار گرفت و دیدگاه‌های گوناگونی در این باره ارائه شد. در این مقاله، ابتدا اهمّ دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی دربارة منشاء قرآن بیان شده است و آنگاه مهم‌ترین دیدگاه‌های قرآن‌پژوهان غربی در این باره به روش کتابخانه‌ای استقراء گردید که بر اساس آن، مشخّص شد که اهمّ نظرات دربارة منشاء قرآن از دیدگاه مستشرقان عبارت است از: صرع و بیماری، تجلّی نَفسی، نبوغ ذاتی، فرهنگ و عقائد عرب جاهلی، آیین حنفاء، شعراء، کُتُب مقدّس سایر ادیان، الهی و غیر وحیانی و نیز الهی و وحیانی. در مقالة حاضر از میان این نظرات، شش دیدگاه که با صراحت بیشتری به بشری بودن منشاء قرآن اشاره داشتند، با توجّه به دیدگاه‌های متقن اندیشمندان اسلامی نقد شده است. روش نقد به این صورت است که ابتدا ادلّة عام الهی بودن منشاءء قرآن در دو قالب ادلّة درون‌دینی و ادلّة برون‌دینی مطرح شده و از این رهگذر، دیدگاه‌هایی که منشاء قرآن را بشری می‌دانند، رد می‌شود و آنگاه نقد خاصِّ هر یک از دیدگاه‌ها بیان می‌گردد و به این ترتیب، اهمِّ دیدگاه مستشرقان پیرامون منشاء قرآن بررسی و نقد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Rejection of Orientalists’ Ideas about the Qur’an’s Human Source

نویسندگان [English]

  • tahereh rahimpour azghadi 1
  • alireza azad 2

چکیده [English]

The question about the source of the Qur'an has been dealt with by both proponents and opponents of Islam since old times. In the 19th century, it turned into an important issue for many orientalists, who then proposed a number of different ideas to settle it. This paper first reviews major ideas of Islamic scholars about the source of the Qur'an. It then employs a library method to deduct major ideas of Western orientalist who studied the Qur'an and finds these ideas to be as follows: epilepsy and disease, mental visions, natural genius, culture and beliefs of pre-Islamic Arabs, the Hanif cult, poets and poetry, books of other religions – both divine and non-revealed books and divine and revealed books. This paper uses forthright views of Islamic scholars on the issue to criticize six Western ideas which firmly insist on a human source of the Qur'an. The method used for criticism involves two parts. First, general arguments for the Divine source of the Qur'an are presented in two categories of intra-religion and extra-religion arguments, and ideas which claim a non-divine source for the Qur'an are rejected thereby. Second, a specific criticism of each of the six ideas is made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • source of the Qur'an
  • sources of divine revelation
  • ideas of orientalists
  • the Qur'an and orientalist