دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 7-148 
2. نقش مشاهده در فهم آیات الهی

صفحه 31-55

حمیدرضا بصیری؛ شهربانو کندی


3. شاخص‌های چشم‌انداز دانشگاه اسلامی از منظر قرآن و حدیث

صفحه 57-82

سهراب مروتی؛ امین فتاحی؛ اکرم فریدونی ولاشجردی


6. ممنوعیّت تبرّج زنان از منظر قرآن کریم

صفحه 121-136

کاوس روحی برنقد؛ محمدحسین خوانین زاده؛ فاطم السادات سعیدی