نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، ایران

3 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یهودیان عصر پیامبر(ص) ویژگی‌های اخلاقی خاصی نظیر نژادپرستی، پیمان‌شکنی، بهانه‌جویی، استکبار و حسادت داشتند، لذا در مواجهه با پیامبر اکرم(ص)، وقتی که دیدند هر روز بر جمعیّت پیروان دین اسلام افزوده می‌شود و دین جدید گسترش روزافزونی دارد، به دلیل ویژگی‌های مذکور، تحمل پیشرفت اسلام را نداشتند. از این رو، علاوه بر دسیسه‌ها و نقشه‌های شوم خود، شروع به شبهه‌پراکنی علیه پیامبر نمودند. خداوند نیز پاسخی منطقی بهشبهات خاصة آنان داده است. از مهم‌ترین شبهات یهودیان، اعتراض به تغییر قبله است. در این پژوهش، ویژگی‌های اخلاقی یهود عصر پیامبر(ص) و شبهة آنان در باب تغییر قبله وپاسخ‌های قرآن بدان تبیین شده است و با بهره‌گیری از تفاسیر مهم و تأکید ویژه بر تفسیر المیزان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Specific Moral Characteristics of Jewish in the Era of Prophet Muhammad (PBUH) and their Role in Doubt about the Qiblah from the Perspective of Quran

نویسندگان [English]

  • Nosrat Nil Saz 1
  • Zohre Baba Ahmadi Milani 2
  • Roqayyeh Maddadi 3

چکیده [English]

The Jewish of the Era of Prophet Muhammad (PBUH) had Specific moralcharacteristics such as racism, treasury, arrogance, jealousy, and etc. Due to the noted Specific moralcharacteristics, they could not stand the ever increasing progress and growth of.Therefore, in addition to their evil plots and plans, they started to cast all kinds of doubts against Prophet Muhammad (PBUH). The responses of Allah was logical to their all claims and doubts. Among all doubts, Jews’ objection to the change of Qiblah can be regarded as the most important one. In this study, the Jewish Specific moral characteristics and their doubts about the Qiblah and Quran’s responses to these doubts has been explained. Important commentaries have been used in this article. Among these commentaries, Tafsir al-Mizanis of high importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jewish
  • Doubt
  • Qiblah
  • The Prophet Muhammad (PBUH)
  • the Qur'an
  • Moral characteristics
قرآن کریم.
کتاب مقدس.
ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی. (1422ق.). زادالمسیر فی ‌علم‌التفسیر. تحقیق عبدالرزاق المهدی. بیروت: دارالکتاب ‌العربی.
ابن‌عطیّة اندلسی، عبدالحق‌بن غالب. (1422ق.). المحرر الوجیز فی‌ تفسیر الکتاب ‌العزیز. تحقیق عبدالسلام عبدالشافی محمّد. بیروت: دارالکتب ‌العلمیة.
ابن‌کثیر دمشقی، اسماعیل‌بن عمرو. (1419ق.). تفسیر القرآن‌العظیم. تحقیق محمدحسین شمس‌الدّین. بیروت: دارالکتب‌ العلمیّة.
ابن‌منظور، محمدبن مکرم. (1414ق.). لسان العرب. بیروت: دارصادر.
ابن‌هشام، عبدالملک. (بی‌تا). السیرة النبویّة. تحقیق مصطفی السقا، ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی. بیروت: دارالمعرفة.
بناب، علی جدید. (1389). تحلیلی بر عملکرد یهود در عصر نبوی. قم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
بیهقی، ابوبکر احمدبن الحسین. (1405ق.). دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعة. تحقیق عبدالمعطی قلعجی. بیروت: دارالکتب العلمیة.
خرّمشاهی، بهاءالدّین. (1377). دانشنامة قرآن. تهران: دوستان ـ ناهید.
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد. (1412ق.). المفردات فی غریب القرآن. تحقیقِ صفوان عدنان داودی. بیروت ـ دمشق: دارالعلم ـ الدار الشامیة.
زمخشری، محمود. (1407ق.). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دارالکتاب العربی.
سابق، سیّد. (1383). یهودیان در قرآن. ترجمة سیّدمحمد شیخ‌احمدی. زاهدان: انتشارات حرمین.
سیوطی، جلال‌الدین. (1404ق.). الدر المنثور فی ‌تفسیر المأثور. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی.
ـــــــــــــــــــــــــ . (بی‌تا). لباب‌النقول. به تحقیق احمد عبدالشافی. بیروت ـ لبنان: دارالکتب‌ العلمیّة.
شاذلی، سیدقطب‌ بن ابراهیم. (1412ق.). فی ظلال القرآن. بیروت ـ قاهره: دارالشرق.
طباطبائی، سیّد محمدحسین. (1417ق.).المیزان فی التفسیرالقرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیّة قم.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (1372). مجمع‌البیان فی التفسیرالقرآن. به تحقیق محمدجواد بلاغی. تهران: ناصرخسرو.
طبری، محمدبن جریر. (1412ق.). جامع‌البیان فی التفسیرالقرآن. بیروت: دارالمعرفة.
طریحی، فخرالدین. (1375). مجمع البحرین. به تحقیق سید احمد حسینی. تهران: کتابفروشی مرتضوی.
طنطاوی، سیّد محمد. (1998م.). بنوإسرائیل فی‌القرآن و السنّة. بی‌جا: بی‌نا.
طوسی، محمدبن حسن. (بی‌تا). التبیان فی تفسیرالقرآن. به تحقیق احمد قیصر عاملی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
فخر رازی، محمدبن عمر. (1420ق.). مفاتیح‌الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
فراهیدی، خلیل‌بن‌ احمد. (1410ق.). کتاب العین. قم: انتشارات هجرت.
قرشی، سیّد علی‌اکبر. (1371). قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الإسلامیّه.
قمی، علی‌ّبن ‌ابراهیم. (1367). تفسیر قمی. به تحقیق طیّب موسوس جزایری. قم: دارالکتاب.
کلینی، محمّدبن یعقوب. (1407ق.). الکافی. به تحقیق علی‌اکبر غفّاری و محمد آخوندی. تهران: دارالکتب الإسلامیّه.
مسیری، عبدالوهاب. (1999م.). موسوعة الیهود و الیهودیة. القاهره: دارالشروق.
مصطفوی، حسن. (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الإسلامیّه.
مؤمنی، علی‌اکبر. (1390). بررسی تحلیلی مواجهه قرآن با یهود. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
واحدی، علیّ‌بن احمد. (1411ق.). اسباب‌النزول‌القرآن. به تحقیق کمال بسیونی زغلول. بیروت: دارالکتب‌ العلمیّة.
همدانی، رفیع‌الدین اسحاق. (1377). سیرت رسول‌الله. به تحقیق اصغر مهدوی. تهران: خوارزمی