مقایسة مکالمات خداوند و پیامبران در قرآن و عهد عتیق

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی فارغ التحصیل درمقطع کارشناسی ارشد کلام تطبیقی

چکیده

بنا بر گزارش ادیان ابراهیمی، خداوند با پیامبران خود سخن گفته‌است و نیز پیامبران با او سخن گفته‌اند. در برخی کتب مقدس این ادیان، گفتگوهای خداوند و انبیا آمده‌است. از جملة این کتب، قرآن و عهد عتیق می‌باشند. سخنان و گفتگوهایی که بین خداوند و پیامبران در دو کتاب قرآن کریم و عهد عتیق نقل شده‌است، چه شباهت‌ها وتفاوت‌هایی دارد؟ بررسی وجوه اشتراک و اختلاف آن‌ها حاصل تلاشی است که در این مقاله بدان پرداخته‌ایم. پرداختن به مباحث مقایسه‌ای بین دو متن مقدس می‌تواند به شناخت بهتر دو دین و ایجاد راة برای گفتگوی ادیان و تقریب بین آن‌ها منجر گردد. مکالماتی از خداوند و انبیا (آدم، نوح، ابراهیم ، لوط و موسی(ع)) در این کتب آمده‌است که در برخی وجوه مشابه و در برخی وجوه غیرمشابه می‌باشند. مکالمات خداوند و این پیامبران در قرآن و عهد عتیق بسیار متفاوت است؛ زیرا هر یک از مکالمات که بررسی می‌گردد، در سیاق آیات همان کتاب بررسی خواهد شد. حتی اگر آیه‌ای در قرآن و یا عهد عتیق وجود داشته باشد که محتوای آن شبیه یکدیگر باشند، با توجه به سیاق آیاتی که در آن واقع شده‌است، معنای متفاوتی پیدا خواهد کرد. در بسیاری از آیات قرآن و عهد عتیق که مکالمات خداوند و پیامبران در آن‌ها وجود دارد، اهداف قرآن و کتاب مقدس در آن‌ها دیده می‌شود. قرآن کتابی است که ادعا دارد برای هدایت تمام بشر نازل شده‌است، در مکالمات پیامبران نیز چنین چیزی دیده می‌شود. عهد عتیق نیز تاریخ قوم بنی‌اسرائیل را بیان می‌دارد و کتابی است مخصوص قوم بنی‌اسرائیل و مکالمات بیشتر پیامبران نیز در این زمینه دیده می‌شود.از این رو، اسلام دینی است که ادعای جهانی شدن دارد و یهودیت، دینی قومی‌محور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Conversations of God and Prophets in the Qur'an and the Old Testament

نویسندگان [English]

 • morteza semnoon (mahdavi) 1
 • somaye amini kazemi 2
1 faculty member of theology and religious studies
2 student ofTheology and Religious Studies
چکیده [English]

According to the Abrahamic religions, God has spoken to his prophets, and the prophets have spoken to him. In some sacred books of these religions, the talks of God and prophets have been mentioned. Some of these books are the Quran and the Old Testament. What are the similarities and differences between the words and conversations between God and the prophets in these two books of the Holy Quran and the Old Testament? Exploring the issues of similarities and the differences between them is the result of the effort that we are discussing in this article. Studying the comparative issues between the two holy texts can lead to a better understanding of the two religions and pave the way for dialogue between the religions and the approximation between them. Conversations between God and the prophets (Adam, Noah, Abraham, Lot, and Moses) in these books, in some aspects are similar and in some aspects are different. The conversations between God and these prophets are very different in the Quran and the Old Testament. Each of the conversation will be explored according to the verses of that same book. Even if there is a verse in the Quran or the Old Testament with similar content, it will have a different meaning according to the position of verses in each book. In many verses of the Quran and the Old Testament, where the conversations of God and prophets included, the goals of the Quran and the Old Testament are seen in them. The Quran is a book that claims to be sent to guide all human beings, and this claim can be seen in the conversations of the prophets as well. The Old Testament also describes the history of the sons of Israel and is a book which is dedicated to the sons of Israel and the conversations of the prophets are also about sons of Israel. Therefore, Islam is a religion that claims to be globalized and Judaism is a tribal religion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Old Testament
 • Discourse
 • Revelation
 • Adam
 • Noah
 • Abraham
 • Lot
 • Moses
ابن‌فارس، احمد. (1422ق.).معجم مقاییس‌ اللّغة. چ1. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
ابن‌منظور، محمدبن مکرم. (1414ق.). لسان‌العرب. چ3. بیروت: دار صادر.
ابن‌میمون، موسی. (1429ق.).دلالة الحائرین. ط2. القاهرة: مکتبة الثقافة الدینیة.
جوادی آملی، عبدالله. (1381). وحی و نبوت در قرآن. چ1. قم: مرکز نشر اسراء.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1972م.). معجم مفردات الفاظ القرآن. بی‌نا: مطبعة التقدم العربی.
طباطبائی، سیّد محمدحسین. (1417ق.). المیزان فی تفسیرالقرآن. چ5. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم
 قرآن کریم. (1415ق.). ترجمة محمدمهدی فولادوند. چ1. تهران: نشر دارالقرآن الکریم.
کتاب مقدس (عهد عتیق). (1380). ویلیام گلن. ترجمة فاضل همدانی. چ1. تهران: اساطیر.
کتاب مقدس.نسخة PDf: www.PDF.Tarikhema.ir.