دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، تابستان 1396 
6. پیش‌بینی هوش معنوی کودک بر اساس شعر مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

صفحه 143-171

10.22054/rjqk.2017.8230

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد