علمی - ترویجی
بررسی کلامی و فقهی «ترجمة قرآن کریم» با تأکید بر دیدگاه سلفیه و نقد آن

محمد رضا ابراهیم نژاد

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8225

چکیده
  دین اسلام آیینی جهان‌شمول با اصول و معارف اساسی و فراگیر است که عمدة آن‌ها در قرآن کریم بیان شده‌است. اما شناخت آن‌ها برای غیر عرب‌زبانان تنها از راه ترجمه میسور است. از این رو، علمای مسلمان از دیرباز با مسئلة ترجمة قرآن مواجه بوده‌اند و دو نگرش موافق و مخالف نسبت به این مسئله شکل گرفته‌است. بررسی پیشینه و سیر تاریخی نشان می‌دهدکه ...  بیشتر

علمی - ترویجی
مقایسة مکالمات خداوند و پیامبران در قرآن و عهد عتیق

مرتضی سمنون مهدوی؛ سمیه امینی کاظمی

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، صفحه 29-57

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8226

چکیده
  بنا بر گزارش ادیان ابراهیمی، خداوند با پیامبران خود سخن گفته‌است و نیز پیامبران با او سخن گفته‌اند. در برخی کتب مقدس این ادیان، گفتگوهای خداوند و انبیا آمده‌است. از جملة این کتب، قرآن و عهد عتیق می‌باشند. سخنان و گفتگوهایی که بین خداوند و پیامبران در دو کتاب قرآن کریم و عهد عتیق نقل شده‌است، چه شباهت‌ها وتفاوت‌هایی دارد؟ بررسی ...  بیشتر

علمی - ترویجی
تأملی دیگر در آیات و روایات ناظر بر تمثل اخلاق و تجسم اعمال

مرتضی امامی

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، صفحه 59-85

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8227

چکیده
  سرنوشت انسان پس از مرگ، مسئلة اساسی آدمیان است. این مقاله برآن است تا با بررسی و تحلیل عقلی و نقلی آیات و روایات ناظر بر این مسئله اثبات نماید که نوع جزای انسان، تکوینی است و عاقبت هر کس، متناسب با اعمال خود او شکل می‌گیرد و هیچ گونه عامل خارجی باعث پاداش اخروی یا عقوبت وی نمی‌باشد.  همچنین، تاکنون دربارة موضوع «تجسم‌ اعمال» ...  بیشتر

علمی - ترویجی
عوامل کشف و شهود در قرآن و روایات

محمد جواد رودگر

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، صفحه 87-115

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8228

چکیده
  یکی از منابع معرفت، «کشف و شهود عرفانی»، اعم از شهود عین‌الیقینی و حق‌الیقینی است که در قرآن و روایات از منزلت و موقعیت بنیادی‌ـ راهبردی برخوردار می‌باشد.: 1ـ عوامل حصول معرفت شهودی از منظر قرآن و روایات چیست؟ 2ـ آیا معرفت شهودی از منظر قرآن و روایات اعتبار و حجیت معرفت‌شناختی دارد؟ برونداد نوشتار حاضر که مبتنی بر روش نقلی‌ـ ...  بیشتر

علمی - ترویجی
نقد و بررسی دیدگاه ویلیام فدرر دربارة مصادر قرآن

محسن نورائی؛ سید کامل عسکری؛ محمد شریفی

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، صفحه 117-141

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8229

چکیده
  در سده‌های اخیر، قرآن‌پژوهی از اولویت‌های مهم مستشرقان است. شماری از این آثار به انکار و یا دست‌کم تردید در وحیانیت قرآن تصریح دارد. ویلیام جوزف فدرر، نویسنده و مورخ معاصر آمریکایی نیز همسو با این نظر، منکر الهی بودن قرآن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌ـ تحلیلی ابعاد مختلف ادعای فدرر را به بحث می‌نهد و به بررسی دیدگاه ویلیام فدرر ...  بیشتر

علمی - ترویجی
پیش‌بینی هوش معنوی کودک بر اساس شعر مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، صفحه 143-171

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8230

چکیده
  هوش معنوی، کاربرد معنویّت برای پاسخگویی به نیازهای ذهنی و پرسش‌های بنیادین هستی‌شناسانه است که بر پایة عقاید دینی به‌کار گرفته می‌شود و نقش اساسی در تأمین سلامت روانی و هدفمند کردن زندگی دارد. اگرچه در پژوهش‌های انجام گرفته در حوزة هوش معنوی به گروه سنّی بزرگسالان توجه فراوانی شده‌است، می‌توان این نوع از هوش را با توجه به آموزه‌های ...  بیشتر

علمی - ترویجی
بازخوانشی از اقتباس‌های قرآنی در صحیفة ‌سجّادیّه (مطالعة موردی دعای اوّل تا هفتم)

فتحیه فتاحی زاده؛ عارفه داودی؛ مرضیه محصص

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، صفحه 173-202

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8231

چکیده
  یکی از جلوه‌های درخشان صحیفة سجّادیّه پیوند این کتاب شریف با قرآن ‌کریم است. هدف این جستار، به تصویر کشیدن انس و همنشینی امام سجّاد(ع) با قرآن ‌کریم و نیز اثرپذیری عمیق آن حضرت(ع) از کلام وحی در دعای اوّل تا هفتم صحیفة سجّادیّه است. ضرورت این پژوهش، هویداسازی یکی از انواع تعامل گنجینة حدیثی شیعه با قرآن‌ کریم، از رهگذر بررسی گونه‌شناسی ...  بیشتر