دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 1-218 

علمی - ترویجی

1. تحلیل انتقادی از انحراف سلفیه در معناشناسی صفات الهی از منظر قرآن

صفحه 7-36

10.22054/rjqk.2018.9479

صمد عبدالهی عابد؛ محمدفردین جلالی؛ علیرضا عبدالرحیمی


علمی - ترویجی

3. نیاز اولیه انسان به احترام از نگاه قرآن با تأکید بر روش معناشناسی ساخت‌گرا و شناختی

صفحه 65-110

10.22054/rjqk.2018.36604.1788

محمدمهدی صفورایی؛ جعفر علیگلی فیروزجائی؛ علیرضا قائمی نیا