نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار قرآن‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی قم، قم، ایران

چکیده

بررسی جایگاه «هستی» به معنای دنیای مادّی، اهمیت ویژه‌ای در هدف‌انگاری یا ابزارانگاری آن در سیاست دارد. آیا دستیابی به ابعاد مختلف هستی، هدف سیاست است یا وسیله‌ای که سیاست‌مداران با آن به اهداف سیاسی می‌رسند؟ در این تحقیق، نشان داده می‌شود که گروهی نگاهی مستقل به هستی دارند و آن را «هدف سیاست» می‌دانند، گروهی هستی را بی‌ارزش می‌انگارند و گروه سومی نیز آن را «ابزار» رسیدن به اهدافی فراتر، یعنی سعادت حیات اخروی می‌دانند. این تحقیق با بررسی آیات قرآن کریم، تلاش دارد نشان دهد که کدام مبنا در قرآن پذیرفته و کدام مورد انتقاد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Necissities of the Goal-oriented Universe from the Perspective of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • mohammad abedi

Assistant Professor of Quran Research, Research Center for Islamic Culture and Thought of Qom, Qom, IRAN;

چکیده [English]

The study of the position of the Universe as the material world has a special significance in its purposefulness or instrumentalism in politics. The question is that whether acquiring different dimensions of Universe is the purpose of politics, or it is the mean by which politicians approach to the goals of politics. This research revealed that those who have an independent viewpoint of the universe, consider the universe as the goal of politics. Another group does not value the existence of the universe, and the third group considers it as the mean of achieving the goals beyond the prosperity of the eternal life. This study, by examining the verses of the Quran, attempts to show which group is accepted in the Quran and which is criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universe
  • politics
  • Purpose
  • necessity
  • The Quran
قرآن کریم.
آژدو، کیویچ. (1356). مسائل و نظریات فلسفه. ترجمة منوچهر بزرگمهر. زیر نظر علیرضا حیدری. تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
ابن‌ أبی‌جمهور، محمدبن علی. (1403ق.). عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة. تحقیق مجتبی العراقی. چ 1. قم: سید الشهداء.
شریف الرّضی، محمدبن حسین. (1414 ق.). نهج‌البلاغه. چاپ صبحی صالح. قم: هجرت.
صدرای شیرازی، محمدبن ابراهیم.(1362). مبدأ و معاد. ترجمة احمدبن محمد اردکانی. به کوشش عبدالله نورانی. تهران: ستاد انقلاب فرهنگی و مرکز نشر دانشگاهی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1386). الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. به اهتمام و مقدمة سید جلال‌الدّین آشتیانی. قم: بوستان کتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1366). شرح اصول کافی. ترجمة محمد خواجوی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
طباطبائی، سید محمدحسین. (1417ق.). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
مصلح، جواد. (1392). ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیة. چ 7. تهران: سروش.
مطهری، مرتضی. (1368). بیست گفتار. قم: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1374). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیة.