دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1397 
6. گفتمان‌کاوی نظام زبانی سورة جن: بررسی آماری

صفحه 139-162

10.22054/rjqk.2019.34572.1751

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فواد عبدالله زاده؛ فرشته افضلی


7. قرآن و الگوهای شهروندی

صفحه 163-191

10.22054/rjqk.2019.38909.1847

طهماسب علیپوریانی؛ سارا زارع؛ امید نادری