نویسنده = ابراهیم نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. منزلت عشق در آیات قرآن و سیرة پیشوایان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 1-42

محمدرضا ابراهیم نژاد


2. قرآن و نشوز همسران، اصلاح یا خشونت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 7-22

محمدرضا ابراهیم نژاد