بررسی تطبیقی تفاسیر "صحفا مطهره" در آیه دوم سوره بینه (98:2)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی

2 علوم قرآنی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مفسران فریقین در برداشت مراد حقیقی از ترکیب «صُحُفاً مُطَهَّرةَ» در آیة دوم سوره بینه اختلافاتی دارند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی تفسیرهای مختلف دربارة مقصود خداوند از این عبارت با نُه نوع نگاه مواجه می‌شویم که ذیل سه رویکرد کلی قابل دسته‌بندی هستند. گروه اول مفسرانی هستند که تنها به توضیح مفردات اکتفاء کرده و از کنار تفسیر دقیق آیه گذشته‌اند. گروه دوم مفسرانی هستند که رویکرد ظاهری دارند و صحف را به کل قرآن، اجزاء قرآن یا کتب آسمانی پیشین تفسیر نموده‌اند. گروه سوم رویکرد باطنی دارند و منظور خداوند از صحف را به مواردی همچون لوح محفوظ، قلب پیامبر(ص)، نفوس آسمانی و یا اهل بیت(ع) برگردانده‌اند. لازم به ذکر است که برخی از این نُه دیدگاه با برخی دیگر قابل جمع هستند. بطور نمونه تفاسیر لغوی مقدمه ای برای دیگر تفاسیر محسوب می شوند و تفاسیر مختلف باطنی تا حدودی قابلیت بازگشت به هم را دارند. در مجموع می توان گفت تفاسیر باطنی با سیاق آیات و همچنین روایات وارده در این باب هماهنگ تر بوده و نسبت به برداشت گروه دوم معنا و مصداق مناسب تری برای عبارت «صحف مطهره» آیه 2 سوره بیّنه ذکر نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative exegetical study of impeccable scriptures in the second verse of Bayena (98:2)

نویسندگان [English]

  • mohsen habibi 1
  • Ali Sharifi 2
  • Ali haji safary 2
1 Department of philosophy, Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabatabai` university
چکیده [English]

There is diversity of opinions about suhufan motahara (صحفا مطهره) impeccable scriptures in the second verse of surah Bayena. in this research done by analytic-dscriptive method after investigating different opinions of commentattors about divine intention, we are facing with nine interpretations that can classified in three main approaches. The first, some interpretations of verse without exact interpretation. Second, the interpreters those who have an esoteric approach, interpreting the suhuf as whol of Quran, sections of it or past imported heavenly books. Third group has interrior interpretive approch, interpreting suhuf as Guarded tablet, heat of prophet, heavenly souls or family of prophet. it seems that some of this nine opinios can be unified with others. First example literal interpretations can be observed as a preface to the other interpretations. and different interior interpretations can be merged with each other. Totally, we can relize that interpretations are in harmony with contexts of verses avd traditions are in the this manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Bayena verse
  • interior and esoteric interpretation
  • impeccable scriptures
  • Guarded tablet