دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 5-149 

علمی - ترویجی

4. انگاره ناکارآمدیِ آیات الاحکامِ غیرعبادی در بوته نقد

صفحه 72-91

10.22054/rjqk.2020.40814.1885

سید عبدالرسول حسینی زاده؛ رحیم حاصلی؛ فاطمه فیرورقی


مقاله پژوهشی

7. بررسی و واکاوی معنای جعل خلیفه در زمین

صفحه 132-149

10.22054/rjqk.2020.47704.1959

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی