نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته الهیات، علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول

3 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، تهران، ایران.

چکیده

در سده‌های نخستین اسلامی ـ به اقرارِ کتاب‌هایی چون «قتلی‌القرآن» ابواسحاق ثعلبی (م 427ق.) ـ قرآن، چنان کشش و جذبه‌ای در مخاطبان برمی‌انگیخت و چنان در آنان اثر می‌گذاشت که مدهوششان می‌ساخت، اشک از چشمان‌شان جاری می‌کرد و در بسیاری از مواقع، اثرگذاری‌اش در حدی بود که سامعان و تالیان قرآن، جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کردند. مقاله حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با تأکید بر کتاب قتلی‌القرآن ثعلبی ـ که حکایات آن ارتباط مستقیم با تأثیرگذاری‌های شگرف قرآن دارد ـ این مسئله را بررسی کرده است؛ نتیجه آنکه سه عنصرِ «قرآن»، «تالی» و «سامع» در این مسئله نقش ایفا می‌کنند اما هر دو عنصر اخیر، بر عنصر اصلی ـ یعنی قرآن ـ استوارند. قرآن، خود ساختار آهنگین و آهنگ‌پذیری دارد که با عناصر عارضی «صدای حزن آلود»، «صدای برخاسته از خلوص نفس» و نیز «صدای آهنگین»، از بُعد جلالی و جمالی بر سامعان و تالیان خود تأثیر می‌گذارد؛ آن هم تأثیری که مراتبش با موارد مشابه قابل مقایسه نیست و این تأثیر نیز بیشتر در بُعد جلالی و خوف و خشیت افکنی به سامع یا تالی نمود دارد و تأثیر جمالی نیز علاوه بر آنکه خود مستقلاً عمل می‌کند، زمینه را برای بُعد جلالی نیز آماده می‌سازد، به‌گونه‌ای که این تأثیرگذاری را در حیطه معنایی بسیار پرقدرت جلوه می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Miracle of the effect of the Qur'an with emphasis on the analysis of the "murder of the Qur'an" by Tha'labi

نویسندگان [English]

  • zahra ebrahimimohammadiyeh 1
  • sayyed mohammad ali ayazi 2
  • jafar nekoonam 3

2 ostadyar

چکیده [English]

In the first centuries of Islam - according to books such as "The Murder of the Qur'an" by Abu Ishaq Tha'labi (d. 427 AH) - the Qur'an aroused so much attraction in the audience and affected them so much that it made them drunk, tears. It flowed from their eyes, and in many cases, its impact was so great that the Samanids and the Talians of the Qur'an surrendered to the Creator. This article examines this issue in a descriptive-analytical way and with emphasis on the book Qatliya al-Quran Thalabi - whose anecdotes are directly related to the tremendous influences of the Qur'an - concluding that: "Same" plays a role in this, but both recent elements are based on the main element - the Qur'an. The Qur'an itself has a melodic and melodic structure that, with the transient elements of "sad voice", "voice arising from the purity of the soul" and "melodious voice", influences Saman and Talian from the glorious and beautiful dimension; It has an effect that is not comparable to similar cases, and this effect is more in the aspect of glory and fear and fearlessness, and the effect of beauty, in addition to acting independently, paves the way for the glorious dimension. It also prepares, in a way, this effect in a very powerful sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran attraction
  • Tha'labi
  • The murder of the Qur'an
  • The first centuries
  • Miracle effect