تحلیلی تطبیقی از رنج ایوب بر اساس قرآن کریم و کتاب مقدس

نویسندگان

1 استاد/ دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته رشته علوم قران و حدیث دانشگاه قم

چکیده

در فرهنگ اسلامی، ایوب نمادی از صبر و شکیبایی است به طوری که «صبر ایوب» به مَثَلی ماندگار در فرهنگ مسلمانان تبدیل شده است. مطابق روایت قرآن، شخصیت ایوب در کوران «رنجی عظیم» و «صبری شگفت» شکوفا شده و قرآن کریم ایوبِ پیامبر را با اوصافی چون «صابر»، «نعم العبد» و «اوّاب» ستوده و او را برای «اولوالالباب» شایسته یادکرد دانسته است. اما کتاب مقدسِ یهودی-مسیحی از ناله‌های ایوب و شِکوَه‌های او از عدالت خدا روایت کرده است. از این رو، می‌توان گفت در فرهنگ یهودی- مسیحی، ایوب برآیند «رنج» و «ناشکیبایی» و «پرسشگری» است، که البته در نهایت به معرفت خداوند و تسلیم در برابر ارادة او نایل می‌آید. مسئلة مهم در داستان حضرت ایوب، چراییِ رنج اوست. از نظر الاهیاتی، این درد و رنج چه معنایی دارد و چگونه با عدالت خداوند سازگار است؟ این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی،‌ ضمن مطالعه‌ای تطبیقی بین قرآن کریم و کتاب مقدس در داستان حضرت ایوب، شکل و محتوای داستان ایوب در این دو کتاب را مورد بررسی قرار داده است. سبک بیان و محتوای این دو کتاب در داستان ایوب بسیار متفاوت است. با این حال، سبک بیان هر دو کتاب متناسب با فضای فکری و فرهنگی مخاطبان اولیه آنهاست. کتاب ایوب منعکس کننده عقاید برخی از گروهّ‌های یهودی است و قرآن نیز در زمانی که پیامبر و مسلمانان در مکه با سختی‌های فراوانی مواجه بودند، با بیانی موجز و زیبا به معرفی ایوب به عنوان الگوی صبر و پایداری پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comprative Analisis on Job's Suffering in the Qur’an and the Bible

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Shaker 1
  • akaram salim 2
1 Professor / Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Job (Arabic: Ayyub) the prophet and his story is very well-known for all Jews, Christians and Muslims. In Islamic culture, Job is the unmatched symbol for patience and endurance in so much as the expression "patience of Job" in Muslim literature has become a permanent combination. However, instead of the symbol of patience, we surprisingly find him in the Bible as a symbol for Impatience; for he complains God by his weeping and moaning. Even he accused God of injustice. Although both biblical and Qur'anic and Islamic texts indicate that he experienced a lot of suffering and misery, however, in the Islamic culture, his character is outcome of patience and enormous suffering, whereas according to the Bible, his personality is the resultant of suffering and impatience that at last it leads in the knowledge of God and submission to His will. An important issue in the story of Job, is why he should have suffered and that what is the implication of the theological aspect of suffering and how it is consistent with the justice of God.
In this paper, studying the biblical and Qur’anic texts regarding Job, differences and similarities have been studied.
In this paper, studying the biblical and Qur’anic texts regarding Job, differences and similarities have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job
  • Job's suffering
  • divine justice
  • Qur’an and Bible
  • prophets’ stories