نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 عضو علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده:
به هر نوع آمادگی واقتداردر برابر تهاجم دشمن،آمادگی وقدرت دفاعی گفته می شود که از مولفه های فدرت نظام های سیاسی دینی و غیر دینی محسوب می شود، و اساس هرگونه پیشرفت، توسعه و مقابله است. از این رو همگان در صدد تقویت، تکامل و تجهیز همه جانبه سازمان دفاعی خویش برآمده اند. چرا که حفظ موجودیت، تمامیت ارضی ،استقلال و آزادی ایشان در سایه این امر مهم تامین می شود. امری بسیار مهم که آیات قران کریم بدان امروتاکید نموده است. لذا این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و تفسیری به بررسی فلسفه وجودی آمادگی و قدرت دفاعی از نگاه قران با رویکرد تفسیری علامه طباطبایی پرداخته است که یافته های این پژوهش بدین شرح است: آمادگی وقدرت دفاعی سازوکاری حیاتی، عقلی، فطری، شرعی، مستمر و پیشنیاز دفاع و جهاد شمرده می شود. و نقش موثری در ایجاد رهب و ترس در دشمن دارد و نیز رابطه مستقیم بین آن و باز دارندگی وجود دارد که هرچه میزان آمادگی واقتداردفاعی افزایش یابد به همان میزان سطح بازدارندگی هم ارتقا می یابد. همچنین با بالا رفتن سطوح آمادگی وقدرت دفاعی میزان غافلگیر شدن قوای مسلح و مدافع نظام اسلامی کاهش می یابد. و در نهایت آمادگی وقدرت دفاعی جامع عامل مهمی در حفظ دین و شعائر الهی وصیانت امت اسلامی می باشد که در دیدگاه علامه طباطبایی مهمترین فلسفه وجودی و هدف نهایی ازآمادگی وقدرت دفاعی است و ارهاب، عدم غافلگیری و بازدارندگی اهداف میانی و ابزاری برای رسیدن به حفظ دین و شعائر الهی وامت اسلامی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Existential Philosophy of Readiness and Defense power in The Qur'an with emphasis on the thought of Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • fafemeh akbari 1
  • mohammadreza ebrahimnejad 2

1 Allameh Tabataba'i University, Tehran

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Any kind of preparedness and power against enemy's aggression is called defense readiness and power, which are considered as components of the power in religious and non-religious political systems, and are the basis of any progress, development and confrontation.
Therefore, every (system) tries to strengthen, develop and equip their defense organization in every way, because the preservation of their existence, territorial integrity, independence and freedom is ensured in the shadow of this important matter. Also, this is a very important theme emphasized in the verses of The Holy Qur'an.
Therefore, this article uses a descriptive-analytical and interpretive method to study the existential philosophy of readiness and defense power from the Quran's point of view with Allameh Tabatabai's interpretive approach.
The findings of this study are as follows:
Defense readiness and strength are considered as a continuous mechanism and a prerequisite for defense and jihad. And it has an effective role in creating fear in enemy. There is also a direct relationship between it and deterrence. When the level of readiness and defense power increases, the level of deterrence increases too.
Also, with the increase of the levels of readiness and defense power, the armed forces and the defenders of the Islamic system's possibility of being surprised decreases. Finally, comprehensive defense readiness and power is an important factor in maintaining the religion and divine rites and guardianship of the Islamic Ummah, which in Allameh Tabatabai's view, is the most important existential philosophy and the ultimate goal of defense readiness and power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existential Philosophy
  • Defense Readiness
  • and Power
  • Tabatabai
  • Quran
قرآن کریم.
ابن ابی حاتم، عبد الرحمن.(1419ق.). تفسیر القرآن العظیم لابن أبی حاتم. ج5. المحقق: أسعد محمد الطیب المملکة العربیة السعودیة. مکتبة نزار مصطفى الباز.
ابن فارس، احمد. (1399هـ - 1979م.). معجم مقاییس اللغه. ج2. بی-جا: دار الفکر.
ابن منظور، محمد بن مکرم بن على. (1414 ق.). لسان العرب. ج1. بیروت: دار صادر.
آریان پور کاشانی، عباس و منوچهر. (1374). فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی. ج1. تهران: سپهر.
آلوسی، شهاب‌الدین. (1415 ق.). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. ج10. المحقق: علی عبد الباری عطیة. بیروت: دار الکتب العلمیه.
بهشتی دامغانی، ابراهیم. (1391). دفاع مشروع در فقه اسلامی. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
جلالی فراهانی، غلامرضا. (1390). پدافند غیر عامل و تهدید‌های نوین. تهران: ایران.
جمعی از نویسندگان. (1380). اصول جنگ. تهران: پژوهشگاه تحقیقات علمی سپاه.
جوادی آملی، عبد الله. (392 1). تفسیر تسنیم. ج11. قم: اسراء.
____________. (1392). تفسیر تسنیم. ج9. قم: اسراء.
___________. (بی‌تا). انسان در اسلام. قم: اسراء.
الجوهری، أبو نصر. (1407ق.). الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربیة. ج 21. بیروت: دارالعلم للملایین.
حییم، سلیمان. (1378). فرهنگ معاصر انگلیسی. تهران: فرهنگ معاصر.
دهخدا، علی اکبر. (1377). لغتنامه دهخدا. ج5. تهران. تیراژه.
_________. (1377). لغتنامه دهخدا. ج5. تهران: تیراژه.
الرازی، فخر الدین. (1420ق.). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب). ج 15. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
رستمی، محمود. (1386). فرهنگ واژه‌هاى نظامى. تهران: ایران سبز.
رشیدرضا، محمد. (1990م.). تفسیر القرآن الحکیم (تفسیرالمنار). ج10. بی‌جا: الهیئه المصریه العامه للکتاب.
__________. (1990م). تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار). ج11. بی‌جا: الهیئة المصریه العامه للکتاب.
الزبیدی، محمد بن محمد. (بی‌تا). تاج العروس من جواهر القاموس. ج11. بی‌جا: دارالفکر.
الزمخشری، أبو القاسم. (1407ق.). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. ج1. بیروت: دار الکتاب العربی.
___________. (1407ق.). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. ج2. بیروت: دار الکتاب العربی.
طاهری خرم آبادی. (1368). جهاد در قران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
طباطبائی، محمدحسین. (1390) . المیزان فی تفسیر القران. ج16. بیروت. موسسه الاعلمی للمطبوعات.
________________________________. ج18. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
________________________________. ج5. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
________________________________. ج1. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
________________________________. ج2. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
________________________________. ج4. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
________________________________. ج9. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
________________________________. ج14. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
طبرسی، فضل بن حسن. (1420ق.). تفسیر جوامع الجامع. ج2 . قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
عمید، حسن. (1374). فرهنگ فارسی. ج2. تهران. امیر کبیر.
فاضل لنکرانى، محمد. (1381). اصول فقه شیعه. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار( ع).
قاسمی، فرهاد. (1399). اصول و روابط بین الملل. ویرایش دوم. تهران: میزان.
قرائتی، محسن. (1388). تفسیر نور. ج2. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
_______. (1388). تفسیر نور. ج3. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
کالینز، جان ام. (1388). استراتژى بزرگ. کورش بایندر. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
مکارم شیرازی، ناصر. (1374). تفسیر نمونه. ج2. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
سایت‌ها https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34213 http://lib.eshia.ir/50080/11/1