دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 1-192 
3. بررسی نظریّة برهان‌پذیری وجود خدا در قرآن

صفحه 53-69

محمّدحسین خوانین‌زاده؛ محمود رسولی؛ نعمت‌ا... صادقی


6. تحلیل ساختار روایت اصحاب کهف در قرآن کریم

صفحه 115-145

محمّدرضا حاج‌بابایی؛ محمّد نیکخواه منفرد