دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-167 
3. ظاهر و باطن قرآن و مبادی آگاهی امام از آن

صفحه 39-56

فتح الله نجّارزادگان؛ حسن محمّدی احمدآبادی؛ محمّدتقی شاکر


4. تبیین هندسة علم در اندیشة قرآنی

صفحه 57-80

محمّدحسین خوانین زاده؛ یاسر ملکی