دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1397 

علمی - ترویجی

1. ارزیابی آرای انتقادی ژیلیو نسبت به مشروعیت تفسیر اجتهادی

صفحه 7-32

10.22054/rjqk.2018.32868.1713

حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان؛ حسین علوی مهر