دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 7-146