دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 1-176 
3. فلسفه شر از منظر امام علی (ع)

صفحه 59-74

رضا مهدوی آذربنی؛ مریم علیزاده


5. بررسی و نقد کتاب تاریخ سیاسی اسلام رسول جعفریان

صفحه 95-134

حسام الدین خلعتبری؛ محمد ادیبی مهر؛ محمد حسین خوانین زاده؛ مهر علی لطفی


7. جایگاه کوفه در نقاط عطف تاریخ

صفحه 159-176

محمد هادی همایون؛ محمود مطهری نیا