دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 1-155