علمی - ترویجی
رابطة حمایتی خانواده و سرمایة اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر کنترل اجتماعی از منظر قرآن

یوسف فتحی

دوره 8، شماره 28 ، خرداد 1396، صفحه 7-29

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7914

چکیده
  روابط خانوادگی به عنوان یک سرمایة اجتماعی، عامل مهمی در کنترل و سلامتی اجتماعی است. تحولات صنعتی و فردگرایی، بر این عنصر حیاتی تأثیر گذاشته‌اند و روابط درون و برون خانوادگی را تضعیف کرده‌اند و با افزایش گسسته‌ای اجتماعی و نسلی، هویت خانواده را تهدید و آن را در معرض آسیب قرار داده‌است. مقالة پیش رو، با پذیرش تحول در کارکردها و روابط ...  بیشتر

علمی - ترویجی
بررسی سه شگفتی علمی قرآن در آیة «دحوالأرض»

سید حسین حسینی کارنامی؛ فهیمه گلپایگانی

دوره 8، شماره 28 ، خرداد 1396، صفحه 30-51

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7915

چکیده
  در راستای تقابل با چالش‌های قرون اخیر در ارتباط با قرآن کریم و پندارهای مغرضانة برخی مستشرقان مبنی بر ناکارآمدی آیات قرآن در عصر حاضر، دانشمندان حوزة علوم قرآن به دفاع از ساحت قرآن کریم برخاسته‌اند و بحث اعجاز علمی قرآن را مطرح ساخته‌اند. از جمله آیات مرتبط با این مضمون، آیة معروف به «دحوالأرض» است:Pوَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ ...  بیشتر

علمی - ترویجی
موانع و عوامل واقع‌بینی از منظر قرآن و حدیث

سید محمد هادی زبرجد؛ سیده هانیه مومن؛ سولماز کاراندیش

دوره 8، شماره 28 ، خرداد 1396، صفحه 51-75

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7916

چکیده
  یکی از مباحث مهم در زندگی انسان، موضوع واقع‌بینی است. اصل واقع‌بینی به قدری مهم است که دین اسلام مبنای دعوت خود را بر آن نهاده‌است؛ بدین معنا که از انسان می‌خواهد با درک صحیح آیات آفاقی و انفسی و پی‌ بردن به واقعیت آن‌ها، به وظایفی که در سایة آن متوجه می‌گردد، قیام نماید. اما با وجود توصیه‌های مکرر الهی به واقع‌بینی، انسان غالب ...  بیشتر

علمی - ترویجی
نگاهی مجدّد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن

حسین بستان؛ رضا دهقان نژاد

دوره 8، شماره 28 ، خرداد 1396، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7917

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی مسئلة خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریم در دو محور پرداخته‌است. در محور نخست، مهم‌ترین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت ضد زنان با تمرکز بر آیات معاشرت به معروف، نفی ضِرار، عَضل، قذف، ایلاء، اخراج مِن البیت، وَأد و ارث‌النساء تحلیل شده‌اند. نتایج این بخش نشان می‌دهد که قرآن کریم در هیچ موردی خشونت جنسی علیه زنان را ...  بیشتر

علمی - ترویجی
بررسی و نقد شبهة ناسازگاری آیات مربوط به مدت آفرینش آسمان و زمین

محمّدابراهیم روشن‌ضمیر؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی

دوره 8، شماره 28 ، خرداد 1396، صفحه 101-125

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7918

چکیده
  از آغازین روزهای نزول وحی، دشمنان با طرح شبهاتی درصدد القای ناهماهنگی و تناقض آیات قرآن بودند، ولی در دو قرن اخیر، با گسترش مطالعات خاورشناسان دربارة اسلام که در رأس آنان گلدزیهر، نولدکه و... قرار دارند، به شبهة ناهماهنگی آیات دامن زده شد و این موضوع دستمایة انکار وحیانی بودن قرآن گردید. یکی از موارد توهم تناقض در قرآن این است که خداوند ...  بیشتر

علمی - ترویجی
تحلیل چگونگی نظم قرآن درسطح معناـ بنیاد خرد با رویکرد زبانشناسی

علی شریفی؛ سروش شهریاری نسب؛ عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی

دوره 8، شماره 28 ، خرداد 1396، صفحه 127-152

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7919

چکیده
  نوشتار پیش‏رو رویکرد جدیدی به ساختار قرآن است که به بررسی مسئلة انتظام متنی قرآن با رویکرد زبانشناسی می‌پردازد. با الگو قرار دادن مطالعات زبان‌شناسی متن، ابعاد تازه‌ای از این انتظام مشخص می‌شود. منظور از «انتظام» در این جستار، صرف بررسی تناسب معنایی از نظر قدما نیست، بلکه به نظام چیدمانی و ساختار آوایی قرآن توجه دارد. روش ...  بیشتر