دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-182 

علمی - ترویجی

1. راهکارهای تربیت اجتماعی و عاطفی نوجوانان در قرآن و احادیث

صفحه 7-34

10.22054/rjqk.2015.5402

سیّد مسعود عمرانی؛ حسین افسر دیر؛ مرجان سادات عمرانی