دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1395 

علمی - ترویجی

1. عذاب استیصال در قرآن با تکیه بر تفسیر المیزان

صفحه 7-41

10.22054/rjqk.2017.7731

بی بی سادات رضی بهابادی؛ مهری فرشباف فاخر؛ فرشته معتمد لنگرودی