دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تابستان 1395 

علمی - ترویجی

1. جایگاه و آثار باور به خدا در سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن و روایات

صفحه 7-32

10.22054/rjqk.2016.7083

عنایت‌الله شریفی؛ محمّدحسین خوانین‌زاده؛ محمّد فاضل نیا